01/03/2017 - Nieuw rijbewijsexamen in het Vlaams Gewest

24/04/2017

Het nieuw rijexamen treedt stapsgewijs in voege in de 16 Vlaamse examencentra.

Vanaf 01/03/2017

Theorie- en praktijkexamen met een beëdigd tolk (voor alle categorieën)
De kandidaat die het Nederlands niet machtig is, kan het theorie- en het praktijkexamen voor alle categorieën afleggen, bijgestaan door een beëdigde tolk. Vanaf 1 maart 2017 kan dit enkel nog voor de talen Frans, Duits of Engels. 

Vanaf 04/03/2017

Alle mislukte pogingen tellen altijd mee
De kandidaat die tweemaal na elkaar niet slaagt voor het praktijkexamen moet zes uur rijlessen volgen vooraleer hij terug toegelaten wordt tot het praktijkexamen.
Wanneer de kandidaat tweemaal uitgesteld werd voor het praktijkexamen onder dekking van een eerste voorlopig rijbewijs en vervolgens na drie jaar een nieuw voorlopig rijbewijs heeft behaald, zal hij toch zes uur rijlessen moeten volgen alvorens te worden toegelaten tot een derde praktijkexamen. Alle mislukkingen tellen dus mee ongeacht deze voor of na 04/03/2017 hebben plaatsgevonden en ongeacht deze al dan niet onder dekking van een eerste of tweede voorlopig rijbewijs werden afgelegd.

voorbeelden

Vanaf 01/06/2017

De zware overtreding telt mee in het theorie-examen categorie B
Vanaf 01 juni 2017 zal in het theorie-examen een onderscheid worden gemaakt tussen zware overtredingen en andere fouten. Zware overtredingen zijn:

  • alle overtredingen van de derde graad (bv. het negeren van een rood verkeerslicht ...)
  • alle overtredingen van de vierde graad (bv. de bevelen van een politieagent niet naleven ...)
  • alle overtredingen met betrekking tot het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid

Het theorie-examen zal nog steeds bestaan uit 50 vragen, waarbij de kandidaat minimum 41/50 moet behalen. Bij een zware overtreding worden 5 punten afgetrokken en bij een 'lichte' fout één punt. De kandidaat mag dus maximum 9 lichte fouten of maximum 1 zware én 4 'lichte' fouten maken. Bij 2 zware overtredingen wordt de kandidaat onmiddellijk uitgesteld.

Vanaf 01 juni 2017 zijn er voor alle kandidaten onderstaande wijzigingen in het praktijkexamen van de categorie B van toepassing, ongeacht of het theorie-examen of het voorlopig rijbewijs behaald is vóór 01/06/2017

6 mogelijke manoeuvres op het praktijkexamen categorie B
De kandidaat moet vandaag 2 manoeuvres uitvoeren tijdens het praktijkexamen: parkeren achter een voertuig en keren in een smalle straat.

Vanaf 01/06/2017 zal de kandidaat 6 mogelijke manoeuvres (in beweging) moeten kunnen uitvoeren. De kandidaat zal door loting 2 van de 3 onderstaande manoeuvres moeten uitvoeren:

1. Keren in een smalle straat
Dit manoeuvre zal moeten uitgevoerd worden op de openbare weg. De examinator zal de kandidaat vragen rechtsomkeer te maken, in een straat met matig verkeer. De kandidaat mag kiezen waar hij zich gaat keren en mag het manoeuvre vooruit of achteruit starten. De volledige breedte van de rijbaan (van boordsteen tot boordsteen) mag gebruikt worden.

2. In rechte lijn achteruitrijden
Dit manoeuvre zal moeten uitgevoerd worden op de openbare weg. De examinator zal de kandidaat vragen achteruit te rijden, over een afstand van ongeveer 10 meter, in een rustige straat. De kandidaat dient het manoeuvre op een continue wijze uit te voeren. Hierbij mag hij zich evenwel 1 keer opnieuw positioneren.

3. Parkeren 
Wanneer door lottrekking het manoeuvre "parkeren" werd geselecteerd, dan zal dit manoeuvre bestaan uit één van de vier volgende parkeermanoeuvres:

  • evenwijdig t.o.v. de weg rechts parkeren tussen 2 voertuigen
  • evenwijdig t.o.v. de weg links parkeren tussen 2 voertuigen
  • loodrecht ten opzichte van de weg vooruit in een vak parkeren
  • loodrecht ten opzichte van de weg achteruit in een vak parkeren

2 vaardigheden als bijkomende evaluatiecriteria voor het praktijkexamen categorie B
Zelfstandig rijden
De vaardigheid van de kandidaat om zelfstandig te rijden zal worden beoordeeld tijdens de proef op de openbare weg. Zo zal de kandidaat worden gevraagd een op voorhand aangegeven bestemming te bereiken zonder aanwijzingen van de examinator. De kandidaat mag kiezen of hij de instructies van een GPS of de richting van verkeersborden zal volgen.

GOCA-Risk Perception Test
Het praktijkexamen wordt uitgebreid met de GOCA-Risk Perception Test. Het gaat om een computertest, die afgelegd wordt vòòr de proef op de openbare weg. De test zal nagaan of de kandidaat de verschillende potentiële gevaren op de weg tijdig kan herkennen en correct kan inschatten. Noch de reactietijd, noch de kennis van de wegcode worden beoordeeld.
De risicoperceptietest bestaat uit kortfilms, opgenomen in het dagdagelijks verkeer, vanuit een bestuurdersperspectief met zicht op de snelheidsmeter, de richtingaanwijzers, de binnenspiegel en buitenspiegels die ook meebewegen. De aanwezigheid van de verschillende spiegels in het gezichtsveld van de kandidaat, verplichten hem om zijn aandacht te verdelen, gericht te kijken en de mogelijke risico's in te schatten betreffende de andere weggebruikers voor, achter of aan de zijkant van het voertuig.
Op het einde van de kortfilm krijgt de kandidaat een vraag met 4 antwoordmogelijkheden waarbij meerdere (minimum 1 en maximum 3) goede antwoorden mogelijk zijn. De kandidaat start met 2 oefenfilms en legt aansluitend de test af bestaande uit 5 kortfilms. De kandidaat slaagt vanaf een score van 6/10. De beoordeling houdt in: voor ieder correct antwoord +1; voor ieder fout antwoord -1; voor ieder correct antwoord dat niet aangevinkt wordt 0.

De GOCA-Risk Perception Test en de proef op de openbare weg zijn 2 onderdelen van het praktijkexamen. Beide onderdelen van het praktijkexamen moeten in hetzelfde examencentrum worden afgelegd.

De GOCA-Risk Perception Test wordt voor elke kandidaat vanaf 01/06/2017 een verplicht onderdeel van het praktijkexamen categorie B, ongeacht de datum van slagen voor het theorie-examen.

Examen centrum

Brugge Oostende Roeselare Wevelgem