Overslaan en naar de inhoud gaan

Rijbewijs B

Een rijbewijs B laat toe volgende voertuigen te besturen:

 • auto's met een MTM van ten hoogste 3.500 kg ontworpen en gebouwd voor het vervoer van ten hoogste 8 passagiers, de bestuurder niet meegerekend; aan de auto's van deze categorie mag een aanhangwagen met een MTM van ten hoogste 750kg worden gekoppeld
 • een samenstel, bestaande uit een voertuig van de categorie B en een aanhangwagen met een MTM van meer dan 750kg, mits de MTM van het samenstel niet meer dan 3.500kg bedraagt.

De houder van een rijbewijs B, afgegeven vóór 01/05/2011, mag een voertuig van de categorie A1 besturen (enkel op Belgisch grondgebied).
De houder van een rijbewijs B afgegeven na 01/05/2011 en sinds ten minste 2 jaar, mag een voertuig van de categorie A1 besturen op voorwaarde dat hij minimum 4 uur praktijklessen via een erkende rijschool heeft gevolgd en dat de code 372 bij de categorie B op het rijbewijs wordt vermeld (enkel op Belgisch grondgebied).

De houder van een rijbewijs B, afgegeven vóór 01/05/2013, mag eveneens een driewieler met motor besturen (enkel op Belgisch grondgebied).
De houder van een rijbewijs B afgegeven na 01/05/2011, mag een driewieler met motor van de categorie A besturen op voorwaarde dat hij ten minste 21 jaar oud is, dat hij minimum 4 uur praktijklessen via een erkende rijschool heeft gevolgd en dat de code 373 bij de categorie B op het rijbewijs wordt vermeld (enkel op Belgisch grondgebied).

Nieuwigheden

Vanaf 12/03/2020

Publicatie Arrest Raad van State betreffende het Besluit van de Vlaamse Regering van 09/06/2017

De publicatie van dit Arrest betekent concreet:

 1. Voor de deelname aan het praktijkexamen in het Vlaams Gewest wordt de stageperiode van minimum 9 maanden teruggebracht naar minimum 3 maanden. De kandidaat zal dus minimum 3 maanden moeten oefenen onder dekking van zijn voorlopig rijbewijs voordat hij kan deelnemen aan het praktijkexamen in het Vlaams Gewest.
 2. Voor de afgifte van het voorlopig rijbewijs zal het niet meer verplicht zijn dat de begeleider(s) een vormingsmoment heeft (hebben) gevolgd bij een erkende rijschool of een zelfstandig instructeur.

Terugkommoment - folder

Terugkommoment voor beginnende bestuurders - een verplichte opleiding voor veiliger verkeer. Meer informatie over dit terugkommoment vindt u in deze folder.

Nieuw model voorlopig rijbewijs 12 maanden (VRB M12)

Vanaf 01/02/2019 kan een kandidaat voor wie de geldigheid van het VRB M18 of M36 verstreken is eenmaal een VRB M12 (met begeleider) aanvragen in de periode van 3 jaar, te rekenen vanaf het verstrijken van de geldigheidsduur van het VRB M18 of M36 waarvan hij laatst houder is geweest.

Het VRB M12 kan aangevraagd worden onder volgende voorwaarden:

 • het theorie-examen categorie B is nog geldig.
 • de geldigheid van het VRB M18 of M36 is sinds minder dan 3 jaar verstreken.
 • de begeleider(s) heeft (hebben) een vormingsmoment gevolgd.
 • een getuigschrift van praktijkonderricht (6u) afgeleverd door een erkende rijschool na het verstrijken van de geldigheid van het VRB M18 of M36, wordt voorgelegd.

Terugkommoment

Het nieuw rijexamen treedt stapsgewijs in voege in de 16 Vlaamse examencentra. Het terugkommoment voor beginnende bestuurders vormt het sluitstuk van de nieuwe rijopleiding in Vlaanderen.

Voor wie?
Het terugkommoment is verplicht voor beginnende bestuurders die in Vlaanderen vanaf 1 oktober 2017 een voorlopig rijbewijs hebben afgehaald EN, 6 tot 9 maanden na het behalen van het rijbewijs, in Vlaanderen wonen (ingeschreven zijn).
De datum van het praktijkexamen heeft geen invloed op de verplichting van het terugkommoment! Beginnende bestuurders die na 1 oktober 2017 hun voorlopig rijbewijs hebben omgewisseld (met/zonder begeleider), moeten 9 maanden stage volgen én het terugkommoment volgen.

Voor wie niet?
Je moet het terugkommoment niet volgen als je - 

 • jouw laatste voorlopig rijbewijs hebt aangevraagd vóór 1 oktober 2017, ook al was dit voorlopig rijbewijs niet meer geldig op de dag van het praktijkexamen; 
 • vanaf 01.10.2017 een nieuw voorlopig rijbewijs aanvroeg omwille van verlies of diefstal, van een voorlopig rijbewijs dat je al had vóór 01.10.2017;
 • vanaf 01.10.2017 een nieuw voorlopig rijbewijs aanvroeg omdat je een andere of een nieuwe begeleider had.

Wanneer?
Je moet het terugkommoment volgen 6 tot 9 maanden na het behalen van het definitieve rijbewijs. Aan het einde ontvang je een attest 'deelname aan het terugkommoment'.
Het terugkommoment zal kunnen worden gevolgd vanaf 01.01.2019.
Als je jouw rijbewijs behaalde vóór 1 juli 2018, moet je het terugkommoment volgen in de periode januari-maart 2019.

Enkele concrete voorbeelden:

 • je hebt jouw voorlopig rijbewijs aangevraagd op 01.10.2017. Je mag ten vroegste je praktijkexamen afleggen 9 maanden na het behalen van je voorlopig rijbewijs, m.a.w. ten vroegste vanaf 01.07.2018. Je behaalt je definitieve rijbewijs op 01.07.2018. Je moet het terugkommoment volgen ten vroegste op 01.01.2019 of ten laatste op 01.04.2019;
 • je hebt jouw voorlopig rijbewijs aangevraagd op 01.09.2017 en behaalt jouw definitieve rijbewijs op 01.07.2018, dan ben je niet verplicht om het terugkommoment te volgen;
 • je hebt jouw eerste voorlopig rijbewijs aangevraagd op 01.09.2017 en dit omgewisseld na 30.09.2017 naar een ander model van voorlopig rijbewijs B, dan moet je een terugkommoment volgen tussen 6 en 9 maanden na het behalen van het definitief rijbewijs en ten vroegste vanaf 01.01.2019.

Wat?
Het terugkommoment is een opleiding van 4 uur met 3 onderdelen, in een groep van 6-15 deelnemers:

 • kennismaking;
 • praktijkoefeningen op een afgesloten terrein;
 • groepsgesprek, o.a. over attitude op de weg.

Vanaf 01/10/2017 – vernietigd door het arrest van de Raad van State van 12/03/2020 en dus niet meer van toepassing sinds 12/03/2020

De minimumstage opgetrokken van 3 naar 9 maanden - praktijkexamen cat. B
De kandidaat zal minimum 9 maanden moeten oefenen onder dekking van zijn voorlopig rijbewijs voordat hij kan deelnemen aan het praktijkexamen in Vlaanderen.

Voor wie?
Voor alle kandidaten die vanaf 01.10.2017 een voorlopig rijbewijs 18 maanden of 36 maanden hebben aangevraagd bij de gemeente.
Voor alle kandidaten die vanaf 01.10.2017 een voorlopig rijbewijs 36 maanden omwisselen voor een voorlopig rijbewijs 18 maanden, of omgekeerd. De stage wordt berekend vanaf de afgiftedatum van het eerste voorlopig rijbewijs.

Voor wie niet?
Voor kandidaten die vóór 01.10.2017 een voorlopig rijbewijs 18 maanden of 36 maanden hebben aangevraagd (ook al wordt dit voorlopig rijbewijs na 01.10.2017 vervangen omwille van verlies, beschadiging, niet-gelijkende foto of vervanging begeleider).

Vrije begeleiding: verplicht vormingsmoment voor de begeleider - praktijkexamen cat. B
Voordat men als begeleider vermeld kan worden op het voorlopig rijbewijs 36 maanden van een kandidaat, moet een verplichte vorming van 3 uur gevolgd worden bij een erkende rijschool of een zelfstandig instructeur. Deze vorming is 10 jaar geldig.

Voor wie?
Voor alle kandidaten die vanaf 01.10.2017 een voorlopig rijbewijs 36 maanden hebben aangevraagd bij de gemeente.
Voor alle kandidaten die vanaf 01.10.2017 een voorlopig rijbewijs 18 maanden omwisselen voor een voorlopig rijbewijs 36 maanden.

Voor wie niet?
Voor kandidaten die vóór 01.10.2017 een voorlopig rijbewijs 36 maanden hebben aangevraagd (ook al wordt dit voorlopig rijbewijs na 01.10.2017 vervangen omwille van verlies, beschadiging, niet-gelijkende foto of vervanging begeleider).
Voor kandidaten die een voorlopig rijbewijs model 3 hebben aangevraagd bij de gemeente in het kader van ofwel het weglaten van code 78 ("automatisch") ofwel het behalen van het rijbewijs B+code 96 ofwel het behalen van het rijbewijs categorie B+E.

 

Vanaf 01/06/2017

De zware overtreding telt mee in het theorie-examen categorie B
Vanaf 01 juni 2017 zal in het theorie-examen een onderscheid worden gemaakt tussen zware overtredingen en andere fouten. Zware overtredingen zijn:

 • alle overtredingen van de derde graad (bv. het negeren van een rood verkeerslicht ...)
 • alle overtredingen van de vierde graad (bv. de bevelen van een politieagent niet naleven ...)
 • alle overtredingen met betrekking tot het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid

Het theorie-examen zal nog steeds bestaan uit 50 vragen, waarbij de kandidaat minimum 41/50 moet behalen. Bij een zware overtreding worden 5 punten afgetrokken en bij een 'lichte' fout één punt. De kandidaat mag dus maximum 9 lichte fouten of maximum 1 zware én 4 'lichte' fouten maken. Bij 2 zware overtredingen wordt de kandidaat onmiddellijk uitgesteld.

Vanaf 01 juni 2017 zijn er voor alle kandidaten onderstaande wijzigingen in het praktijkexamen van de categorie B van toepassing, ongeacht of het theorie-examen of het voorlopig rijbewijs behaald is vóór 01/06/2017

6 mogelijke manoeuvres op het praktijkexamen categorie B
De kandidaat moet vandaag 2 manoeuvres uitvoeren tijdens het praktijkexamen: parkeren achter een voertuig en keren in een smalle straat.

Vanaf 01/06/2017 zal de kandidaat 6 mogelijke manoeuvres (in beweging) moeten kunnen uitvoeren. De kandidaat zal door loting 2 van de 3 onderstaande manoeuvres moeten uitvoeren:

1. Keren in een smalle straat
Dit manoeuvre zal moeten uitgevoerd worden op de openbare weg. De examinator zal de kandidaat vragen rechtsomkeer te maken, in een straat met matig verkeer. De kandidaat mag kiezen waar hij zich gaat keren en mag het manoeuvre vooruit of achteruit starten. De volledige breedte van de rijbaan (van boordsteen tot boordsteen) mag gebruikt worden.

2. In rechte lijn achteruitrijden
Dit manoeuvre zal moeten uitgevoerd worden op de openbare weg. De examinator zal de kandidaat vragen achteruit te rijden, over een afstand van ongeveer 10 meter, in een rustige straat. De kandidaat dient het manoeuvre op een continue wijze uit te voeren. Hierbij mag hij zich evenwel 1 keer opnieuw positioneren.

3. Parkeren 
Wanneer door lottrekking het manoeuvre "parkeren" werd geselecteerd, dan zal dit manoeuvre bestaan uit één van de vier volgende parkeermanoeuvres:

 • evenwijdig t.o.v. de weg rechts parkeren tussen 2 voertuigen
 • evenwijdig t.o.v. de weg links parkeren tussen 2 voertuigen
 • loodrecht ten opzichte van de weg vooruit in een vak parkeren
 • loodrecht ten opzichte van de weg achteruit in een vak parkeren

2 vaardigheden als bijkomende evaluatiecriteria voor het praktijkexamen categorie B
Zelfstandig rijden
De vaardigheid van de kandidaat om zelfstandig te rijden zal worden beoordeeld tijdens de proef op de openbare weg. Zo zal de kandidaat worden gevraagd een op voorhand aangegeven bestemming te bereiken zonder aanwijzingen van de examinator. De kandidaat mag kiezen of hij de instructies van een GPS of de richting van verkeersborden zal volgen.

GOCA-Risk Perception Test
Het praktijkexamen wordt uitgebreid met de GOCA-Risk Perception Test. Het gaat om een computertest, die afgelegd wordt vòòr de proef op de openbare weg. De test zal nagaan of de kandidaat de verschillende potentiële gevaren op de weg tijdig kan herkennen en correct kan inschatten. Noch de reactietijd, noch de kennis van de wegcode worden beoordeeld.
De risicoperceptietest bestaat uit kortfilms, opgenomen in het dagdagelijks verkeer, vanuit een bestuurdersperspectief met zicht op de snelheidsmeter, de richtingaanwijzers, de binnenspiegel en buitenspiegels die ook meebewegen. De aanwezigheid van de verschillende spiegels in het gezichtsveld van de kandidaat, verplichten hem om zijn aandacht te verdelen, gericht te kijken en de mogelijke risico's in te schatten betreffende de andere weggebruikers voor, achter of aan de zijkant van het voertuig.
Op het einde van de kortfilm krijgt de kandidaat een vraag met 4 antwoordmogelijkheden waarbij meerdere (minimum 1 en maximum 3) goede antwoorden mogelijk zijn. De kandidaat start met 2 oefenfilms en legt aansluitend de test af bestaande uit 5 kortfilms. De kandidaat slaagt vanaf een score van 6/10. De beoordeling houdt in: voor ieder correct antwoord +1; voor ieder fout antwoord -1; voor ieder correct antwoord dat niet aangevinkt wordt 0.

De GOCA-Risk Perception Test en de proef op de openbare weg zijn 2 onderdelen van het praktijkexamen. Beide onderdelen van het praktijkexamen moeten in hetzelfde examencentrum worden afgelegd.

De GOCA-Risk Perception Test wordt voor elke kandidaat vanaf 01/06/2017 een verplicht onderdeel van het praktijkexamen categorie B, ongeacht de datum van slagen voor het theorie-examen.

 

Vanaf 04/03/2017

Alle mislukte pogingen tellen altijd mee
De kandidaat die tweemaal na elkaar niet slaagt voor het praktijkexamen moet zes uur rijlessen volgen vooraleer hij terug toegelaten wordt tot het praktijkexamen.
Wanneer de kandidaat tweemaal uitgesteld werd voor het praktijkexamen onder dekking van een eerste voorlopig rijbewijs en vervolgens na drie jaar een nieuw voorlopig rijbewijs heeft behaald, zal hij toch zes uur rijlessen moeten volgen alvorens te worden toegelaten tot een derde praktijkexamen. Alle mislukkingen tellen dus mee ongeacht deze voor of na 04/03/2017 hebben plaatsgevonden en ongeacht deze al dan niet onder dekking van een eerste of tweede voorlopig rijbewijs werden afgelegd.

voorbeelden

Vanaf 01/03/2017

Theorie- en praktijkexamen met een beëdigd tolk (voor alle categorieën)
De kandidaat die het Nederlands niet machtig is, kan het theorie- en het praktijkexamen voor alle categorieën afleggen, bijgestaan door een beëdigde tolk. Vanaf 1 maart 2017 kan dit enkel nog voor de talen Frans, Duits of Engels.